Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku

STANOVY

 

SPOLEK

„Kočičí depozitum Flíček, z.s.“

 

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek „Kočičí depozitum Flíček, z.s.“ ( dále jen spolek) je právnickou osobou

založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Sídlem spolku je adresa: Nedakonice 99, Uherské Hradiště 687 38

                                                    

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují ochránci zvířat k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany opuštěných, týraných a zatoulaných zvířat.       

                                           

Čl. 3

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 1. chrana opuštěných, týraných a zatoulaných zvířat, kompletní veterinární péče,což je hlavním posláním spolku,
 2. odchyt bezprizorních zvířat, navrácení majiteli popř. následná adopce dodobrých rukou.
 3. kastrační program volně pobíhajících a opuštěných koček

 

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany zvířat
 2. praktická činnost členů ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými spolky majícími za cíl ochranu bezprizorních zvířat,
 3. organizování kampaní a petičních akcí na ochranu zvířat,
 4. poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství v oblasti péče o zvíře

 

Čl.5

Členství ve spolku

 1. členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm   na území ČR.
 2. členství vzniká dnem , kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat : jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu,datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní přípravného výboru.
 5. člen spolku má právo zejména: 
 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 

Člen spolku je povinen zejména:

 •  dodržovat stanovy,
 • jednat v souladu s cíly sdružení,
 • sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

 

Č. 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,

dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se

bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 

                            

Čl. 7

Orgány spolku

 

 1. nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou    ročně, aby  
  • schválila případné změny stanov,
  • zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto   radu spolku odvolala,
  • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  • určila kompetenci činnosti spolku na další období,
  • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
  • schválila rozpočet spolku na příští období,
  • zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku.
 2. zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá  rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání,  tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných  členů.
 3. členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 4. členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
 5. činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu,, místopředsedu a pokladníka.
 6. jménem spolku samostatně jednají předseda a místopředseda, kteří jsou statutárním orgánem spolku.

  

Čl.8

Hospodaření spolku

 

 1. spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky a dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku
 2. výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činnosti podle těchto stanov. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi
 3. v případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana zvířat

 

Čl.9

Závěrečná ustanovení

 

 1. záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy
 2. kočičí depozitum Flíček, z.s. má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní  orgány a instituce s podněty, stížnostmi, žádostmi
 3. stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 19.března 2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně

 

 

 

V Nedakonicích                           dne 19.března 2014